Categories
Blog

วัดศรีคุณเมือง เชียงคาน

วัดศรีคุณเมือง-เชียงคาน

วัดศรีคุณเมือง เชียงคาน

วัดศรีคุณเมือง เชียงคาน คือ อยู่ที่ถนนชายโขง ซอย 7 สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2485 วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะ ทั้งแบบล้านนา และ ล้านช้าง ดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคา ลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา

ศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายชิ้น “วัดศรีคุณเมือง” หรือ “วัดใหญ่” หนึ่งในหลายศาสนสถานสำคัญ และ ถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ของชาวบ้านที่นี่ ตั้งอยู่บนถนนชายโขง ระหว่างซอยศรีเชียงคาน 6

ซอยศรีเชียงคาน 7 วัดนี้ ถูกสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2485 และ ถือเป็นวัดเก่าแก่ ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน มาอย่างยาวนาน และ ทุกวัน พระรวมถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา วัดแห่งนี้ จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คน

ซึ่งมีทั้งชาวเชียงคานเอง รวมถึงนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน ที่ต่างก็พร้อมใจกันมาร่วม ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมกัน อย่างถ้วนหน้า ครั้งแรกที่มาถึง เมื่อเราเดินผ่านกำแพงแก้ว เข้ามาภายในบริเวณวัด

ก็ต้องสะดุดตากับโบสถ์เก่าแก่ ที่มีหลังคาลดหลั่นกัน ลงมาตามแบบศิลปะล้านนา อยู่เบื้องหน้า นอกจากนี้บริเวณ ผนังด้านหน้าของพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปรากฏให้เห็น อยู่เต็มหน้าบรรณ

ซึ่งภาพทั้งหมดนี้ เป็นภาพนิทานชาดกชุด พระเจ้าสิบชาติ และ ถ้าสังเกตยังบริเวณ ด้านล่างของภาพ จะเห็นว่ามีรูปรถตุ๊กตุ๊กอยู่ด้วย ทำให้สันนิฐานได้ว่า น่าจะเป็นภาพ ที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่ หรือ อาจมีการแต่งเติม

ลงไปบนภาพเขียนเดิม ก็เป็นได้ เมื่อเดินผ่านประตูโบสถ์ เข้ามาด้านใน ก็จะพบกับพระพุทธรูป ไม้จำหลัก ลงรักปิดทอง ปางประธานอภัย ที่สร้างตามแบบศิลปะล้านช้าง หรือ แบบลาว ซึ่งคาดว่า น่าจะสร้างขึ้นมา

ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 24-25 และ มีข้อสังเกตว่า สำหรับผู้หญิงแล้ว การที่จะเข้ามาสักการะพระพุทธรูป ไม้จำหลักนี้ จะทำได้เพียง การก้มกราบอยู่ตรงบริเวณด้านล่างของอาศนะสงฆ์ เท่านั้น

ก่อนกลับให้ลองสักเกต บริเวณด้านข้างของพระประธาน กันให้ดีๆ เพราะจะมี “ฮางฮด” หรือ “รางรด” ที่มีลักษณะคล้ายรางน้ำตั้งอยู่ โดยตัวรางจะเป็นรูปของเรือสุพรรณหงส์

ส่วนด้านหน้า จะเป็นเศียรของพญานาค ส่วนท้องค่อนมาทางหัว ของพญานาค จะมีรูให้น้ำไหล ลงมาได้ ฮางฮดนี้ จะใช้ในการประกอบพิธี สรงน้ำ พระผู้ใหญ่ หรือ เจ้าเมืองเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันหาดูได้ยาก

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีคุณเมือง-เชียงคาน-1

วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมา

ประทับขัดสมาธิ ราบนาคปรก อายุกว่า 300 ปี ในภายวัด เป็นกำแพงแก้วล้อมรอบตัว พระอุโบสถ วัดนี้ถูกขนานนามว่า เป็นแหล่งรวมงานศิลปะที่สวยงาม

วัดศรีคุณเมือง ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๙ โดยมีหัวครูบุตรดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกันพระยาอุนุพินาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นพร้อมการตั้งบ้านเมือง

จึงเป็นวัดเก่าแก่ ชาวบ้านเรียกว่า วัดใหญ่ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๐ การบริหาร และ การปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ พระครูสิริกัลยาณวัตร

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมาการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๔๘๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๓๕

รูปแบบสิม

วัดศรีคุณเมือง-เชียงคาน-2

สิมวัดศรีคุณเมือง มีการตกแต่งที่สวยงามและวิจิตร มีประติมากรรมยักษ์สองตนและมอมเป็นสิงห์เฝ้าบันไดทางขึ้นสิม ด้านหลัง และ ด้านข้างสิมสิมหลังนี้สร้างเป็นหลังคา ๒ ชั้น และ ช่อฟ้าสีหน้าด้านหลังเป็นไม้แกะสลัก

สีหน้าด้านหน้า ฮังผึ้ง อยู่ตรงทางเข้าสิมและ แขนนางรูปพญานาค แกะสลักไม้ ยักษ์ และ มอมเป็นสิงห์เฝ้าบันไดทางขึ้นสิม ลวดลายประตูเป็น พระประธานปางนาคปรก ภายในสิม และ องคต ถูกเก็บรักษาไว้ในสิม

อาคารเสนาสนะ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ อาการก่ออิฐ ถือปูน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐ ศาลาการเปรียญ อาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ กุฎิสงฆ์ ๕ หลัง ศาลาอเนกประสงค์

อาคารไม้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ปูชนียวัตถุ มีพระประธาน หน้าบันพระอุโบสถ และ ลวดลายไม้งดงาม ฝาผนังเขียนด้วยช่าง สมัยโบราณเป็นศิลปะลาว

พระพุทธรูปยืน ชนิดไม้ทาน้ำทอง ธรรมาสน์ไม้สัก แกะสลัก ลายประดับกระจกสี พระพุทธรูปไม้ปางประทานพร หินศิลาจารึก พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์

ที่ตั้ง

วัดศรีคุณเมือง ตั้งอยู่เลขที ๓๗๕ บ้านเชียงคาน ถนนชายโขง หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา

โฉนด เลขที่ ๓๒๙ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น ๒ วา ๒ ศอก จดถนนชายโขง ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น ๘ วา ๒ ศอก จดที่ประชาชน ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๑๐ วา ๒ ศอก

จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก ประมาณ ๒ เส้น ๙ วา ๑ ศอก จดทางสาธารณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง โฉนด เลขที่ ๙๗๘๑๑๙๗๔๑๓๖

ขอขอบคุณบทความการท่องเที่ยวทั่วไทย โดย สโบเบ็ต888

เครดิต : https://ufabets5.com/%E0%B8%AA-%E0%B9%82%E0%B8%9A-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87-%E0%B8%95-888/

**สามารถอ่านบทความด้านการลงทุนเด็ดๆ >> คลิ้ก <<