Categories
Blog

หมู่บ้านมังกรสวรรค์

หมู่บ้านมังกรสวรรค์

หมู่บ้านมังกรสวรรค์ เหมือนยกสวรรค์มาไว้ที่นี้

หมู่บ้านมังกรสวรรค์ จำลองมากจากหมู่บ้านลี่เจียง 1000 ปี สถาปัตยกรรมล่าสุด ที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขึ้นมาเพื่อจำลอง เมืองหมู่บ้านลี่เจียง ประเทศจีน  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็น เมืองมรดกโลก ที่มีความเก่าแก่ถึง 1,000 ปี มาเที่ยวหมู่บ้านมังกรสวรรค์ ก็จะได้บรรยากาศ

ของหมู่บ้านจีนโบราณ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงเตี้ยมสไตล์จีนโบราณ โรงหนัง และสัญลักษณ์ที่สำคัญ คือ กังหันพ่อลูก เป็นกังหันไม้โบราณพันปีที่อยู่ตรงทางเข้า หน้าหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีหอชมวิว ซึ่งสามารถชมวิวของเมืองสุพรรณได้ในมุมสูง และ ที่หน้าหอชมวิว คือ เสามังกรสววรค์

ที่มาจาก เมืองเซียะเหมิน หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ไม่เสียค่าเข้าชม เปิดบริการทุกวัน ซึ่งอยู่ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่บ้านมังกรสวรรค์ เป็นการจำลองสถาปัตยกรรม ชุมชน และ บรรยากาศแบบเมือง “ลี่เจียง” ของประเทศจีน มาไว้ในประเทศไทย ในหมู่บ้านมังกรสวรรค์

บ้านเรือน ร้านรวง ทุกห้อง นอกจากจะเป็นสถาปัตยกรรม ก็ยังเป็นสถานที่ ที่สวยงาม น่าชม และ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้ว ร้านค้าแต่ละร้าน ยังได้รับการคัดสรร ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือ บริการที่มีคุณภาพ และ มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณอีกด้วย เช่น ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ อีกหลายร้าน

อุทยาน หมู่บ้านมังกรสวรรค์

หมู่บ้านมังกรสวรรค์-2

อุทยานมังกรสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นเพื่อ เฉลิมฉลอง เนื่องใน โอกาสที่ประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539

ขณะที่ บรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  และ หมู่บ้านมังกรสวรรค์

โดยได้เริ่มจัดทำ และ ออกแบบ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร ขึ้น เพื่อนำเสนอเรื่องราว ความเป็นมาของชาวจีน ในที่ประเทศไทย ตลอดจนประวัติศาสตร์ และ อารยธรรมจีน

ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ และ สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีอายุยาว นานถึง 5,000 ปี บริเวณศาลเจ้าพ่อ หลักเมืองสุพรรณบุรี ออกแบบเป็นสัญลักษณ์ รูปมังกรสัตว์เทพเจ้า อันศักดิ์สิทธิ์

ที่รู้จักกันดี ลำตัวมังกรภายนอก ออกแบบอย่างถูกต้อง ตามลักษณะความเชื่อ หน้าต้องเป็น อูฐ ตา เหมือน กระต่าย มองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไป มองไม่เห็น มีเขาของกวาง หูของวัว

ตัวของงู เกล็ดของปลา ขาของเสือ อุ้งเท้าของ เหยี่ยว สีของลำตัวเลียนแบบเครื่องกังไสโบราณ ภายใต้ตัวมังกรใหญ่ เป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร”

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

หมู่บ้านมังกรสวรรค์-1

เป็นพุทธปฎิมากรรม สลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำ (Relief) ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่งเป็นศาสนาที่ชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ทิเบต ญวน เขมร นับถือ เป็นศิลปะแบบขอม เป็นรูปพระวิษณุกรรม สวมหมวกแขก ในศิลปะไพรกเม็ง อายุประมาณ 1300-1400 ปีมาแล้ว มีพระนามว่า พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ พระนารายณ์สี่กร มีหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์

สรรพสัตว์ ให้พ้นกับความทุกข์ ประสบผมเจอแต่ ความสุข ความเจริญ เช่นเดียวกับ พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม ตามคำบอกเล่าต่อๆ กันมา เมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว มีผู้พบ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จมดินอยู่ตรงริมศาลเจ้าพ่อ ชาวบ้านจึงช่วยกัน อัญเชิญขึ้นข้างบน พร้อมกับสร้างศาลใหม่ให้เป็นที่ประทับ มีคนจีนชื่อ เฮียกงเป็นผู้ดูแลรักษาเรื่อยมา

เมื่อครั้งโบราณมีคำกล่าวว่า ” ห้ามเจ้าไปเมืองสุพรรณ จะทำให้มีอันเป็นไป “เมื่อ พ.ศ. 2435 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณ ได้ทรงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างศาลเพิ่มขึ้น พร้อมวางแผน ให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองสุพรรณ

พระพุทธเจ้าหลวง ทรงพระดำรัสว่า ” เข้าทีดีหนักหนา แต่เขาไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ ว่าถ้าขืนไปจะเป็นบ้าไม่ใช่หรือ ” สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จึงกราบบังคมทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าไปมาแล้ว ไม่เห็นเป็นอะไร ยังรับราชการมาจนบัดนี้ พระพุทธเจ้าหลวงทรงตรัสสั้นๆว่า “ไปซิ” จากนั้น พระองค์ จึงเสด็จมาเมืองสุพรรณ ในคราวเสด็จประพาส ต้นเมื่อ พ.ศ. 2447

ทรงกระทำพลีกรรม เจ้าพ่อหลักเมือง และ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างเขื่อนรอบเนินศาล ทำชานไว้สำหรับคนที่บูชา สร้างกำแพงแก้ว ต่อตัวศาลเพิ่มเติมออกมา ข้างหน้าเป็นแบบเก๋งจีน โดยทั่วไปศาลหลักเมืองนั้น จะทำด้วยไม้ บนยอดจะเป็นหัวเม็ด แต่หลักเมืองของ สุพรรณนี้ พิเศษกว่าหลักเมืองทั่วไป คือ จะเป็นหิน และ มีพุทธปฎิมากร

อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล)

ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ อุทยานมังกรสวรรค์ ภายในอุทยาน มีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมแบบจีน 5 ชั้น ประดิษฐานองค์พระยูไล หล่อด้วยทองเหลือง ปางประทับนั่งบนปัทมาสน์ มือถือเจดีย์ บุ๋งเซียง รายล้อมด้วยพระอรหันต์ จำนวน 18 องค์

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539 ภายในจัดแสดง ประวัติศาสตร์ของ จีน แบ่งเป็นห้อง 18 ห้อง รูปแบบแปลกตาด้วยภาพ แสงสีเสียง และ เทคนิคพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม อุทยานมังกรสวรค์

เปิดให้เข้าชม

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา10.00-16.00น.

วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

ปิดทุกวันอังคาร เข้าชมเป็นรอบๆ มีชุดหูฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ และ จีน

ให้บริการค่าเข้าชมชาวไทยผู้ใหญ่ 299 บาท เด็ก 149 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 499 บาท เด็กต่างประเทศ 299 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 3552 6211-2

ขอขอบคุณบทความรีวิวการท่องเที่ยวไทย โดย ufabet.com