Categories
Blog

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน

อุทยานราชภักดิ์-หัวหิน

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน ปะติมากรรมสุดอลังการ

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต 7 พระองค์ โดย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทาน ชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์”

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน ซึ่งเป็นอุทยาน ที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดี และ เพื่อเป็นการ เทิดทูนประกาศเกียรติคุณ พระมหากษัตริย์แห่งสยาม โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในขณะนั้น)ทรงเปิดอุทยาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ยิ่งใหญ่สมเกียรติคุณของ

พระมหาษัตริย์ไทยทั้ง 7 พระองค์ สำหรับการติดตั้ง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ภายใน “อุทยานราชภักดิ์” ที่ตั้งอยู่ภายในเขตกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ทั้งหมดมากถึง 222 ไร่ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน คืออะไร

หลายคนสงสัยว่า “อุทยานราชภักดิ์” คืออะไร หมายถึงอะไร อุทยานราชภักดิ์เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม

ที่มาของอุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์-หัวหิน-1

 1.เพื่อเป็นการเทิดทูน และ ประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ อันนำมาสู่ความเจริญรุ่งเรือง และ ความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยตราบจนทุกวันนี้

 2.เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับกระทำพิธี ที่สำคัญของกองทัพบก และรับรองบุคคลสำคัญ จากต่างประเทศ ในโอกาสที่มาเยือนกองทัพบก อย่างเป็นทางการ

 3.เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สำหรับให้กำลังพล และ ครอบครัวของกองทัพบก รวมถึงนักเรียนทหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ ได้เข้ามาทัศนศึกษา และ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

7 บูรพกษัตริย์แห่งสยาม มีใครบ้าง

กองทัพบกได้คัดเลือก น้อมถวายพระเกียรติ แด่พระมหากษัตริย์ แต่ละยุคสมัย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระนามแต่ละพระองค์ เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ประกอบด้วย 7 พระองค์ ดังนี้

1.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (สมัยกรุงสุโขทัย) ทรงถือ พระแสงของ้าวในอิริยาบถโน้มลงแผ่นดิน มีความหมายว่า พระองค์ได้ผ่านการรบมาโชกโชน แต่ตอนนี้ อยากจะปกครองแผ่นดิน ให้สงบสุขอุดมสมบูรณ์

 2.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ทรงถือ ทวน และสะพายพระแสงดาบในชุดนักรบ แสดงถึง ความพร้อมออกรบตลอดเวลา

3.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมัยกรุงศรีอยุธยา) อยู่ในฉลองพระองค์เต็มยศ และ สวมมงกุฎ เนื่องจากช่วงนั้น อยุธยามีการติดต่อกับชาติตะวันตก จึงต้องแสดงให้เห็น ถึงความยิ่งใหญ่ ของกษัตริย์โบราณ

4.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สมัยกรุงธนบุรี) ทรงถือ พระแสงดาบด้วยสีหน้าแววตา อันดุดันจากการกรำศึกหนัก

5.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) อยู่ในอิริยาบถ ถือพระแสงดาบในฝัก หมายถึง การเป็นเสาหลักแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

6.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระองค์เดียวที่ไม่ได้เป็น “มหาราช” แต่ก็ได้รับการยกย่อง ในอุทยานราชภักดิ์ ด้วยเหตุผลที่เป็นผู้วางรากฐาน และ เปิดโลกทัศน์ให้กับรัชกาลที่ 5

7.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ฉลองพระองค์เต็มยศแบบฝรั่ง และ พระหัตถ์ถือกระบี่ แสดงถึง ความมั่นคงของประเทศ

เหรียญที่ระลึกการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ดำเนินการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งเหรียญที่ระลึกดังกล่าวมี 4 แบบ ประกอบด้วย ประเภทเหรียญทองคำ ราคา 4 หมื่นบาท, เหรียญเงิน 2,500 บาท

นวโลหะ 1,000 บาท และ เหรียญทองแดง 300 บาท เพื่อให้ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุน ในการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ได้เช่าบูชา นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่บริจาค สมทบทุนสร้างอุทยานราชภักดิ์ เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับเหรียญทองคำ การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ เป็นที่ระลึก

ร่วมบริจาคอุทยานราชภักดิ์ได้ที่ไหน

อุทยานราชภักดิ์-หัวหิน-2

กองทัพบกได้เปิดรับบริจาคสมทบทุน ในการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ประชาชนที่สนใจ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขา บก.ทบ. ชื่อบัญชี “กองทุนสวัสดิการกองทัพบก” บัญชีกระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 077-1-07474-7 ธนาคารทหารไทย (TMB) ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), ธนาคารกสิกรไทย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา โดยสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก โทรศัพท์ 0-2297-7581-4

แนวคิดในการสร้าง พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) สนามเป้า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะประธานมูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ กล่าวถึงกรณีที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมอุทยานราชภักดิ์ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าเป็นการเดินทางไปตรวจความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

อุทยานราชภักดิ์อย่างเป็นทางการ เช่น การปรับปรุงบ่อน้ำ การทำน้ำพุ การติดกล้องวงจรปิด ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างถือว่าเข้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ ตนได้รับงบประมาณมาจากมูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานใน 3 กรอบ คือ องค์บูรพกษัตริย์
ลานอุทยานราชภักดิ์ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ

เวลาเปิด-ปิด อุทยานราชภักดิ์

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ได้แล้ว โดยจะเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. เข้าชมฟรี

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองทัพบก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

เบอร์ติดต่อ : 032-900607

ขอขอบคุณบทความรีวิวความยิ่งใหญ่ โดย ufabet.com

เครดิต : >> https://ufabets5.com/ <<